วันอังคาร

สัปดาห์ที่ 5


11-06-2555
จัดแถวอนุบาล 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนห้อง ม.3
เข้าดูงานห้องวิชาการ
เข้าห้องอนุบาล 1 เปิดวิดีโอ ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด เตรียมการสอน
ซ้อมพาเหรด ซ้อมกีฬา

12-05-2555
ยืนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน
จัดแถวนักเรียนชั้นออนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ เขียนสมุดปฏิบัติงาน ตรวจการบ้าน
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

13-06-2555
จัดแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าสอนห้อง ม.3
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตรวจการบ้าน
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

14-06-2555
จัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าสอนห้อง ม.1 แทนเพื่อน
เข้าห้องอนุบาล 1
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ ตรวจการบ้าน ทำแผนการสอน อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

15-06-2555
จัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2 แทนเพื่อนวิชาภาษาไทย
พบอาจารย์นิเทศประจำเอก
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
ซ้อมกีฬา ซ้อมกีฬาพาเหรด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น