วันจันทร์

สัปดาห์ที่ 4


04-06-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าดูแลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1ดื่มนม
เข้าสอนห้อง ม.3
เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
ตักอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาล 1
เข้าห้องนาฏศิลป์ ดูแลความเรียบร้อย
ซ้อมกีฬา ซ้อมขบวนพาเหรด

05-06-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าห้องสมุด เข้าห้องนาฏศิลป์ เขียนสมุดปฏิบัติการ
ตักอาหารกลางวัน
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

06-06-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าสอนห้อง ม.3
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ เขียนสมุดปฏิบัติการ
ซ้อมกีฬา ซ้อมขบวนพาเหรด

07-06-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.3
เข้าห้องอนุบาล 1 เล่านิทาน ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ เขียนสมุดปฏิบัติงาน อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

08-06-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุดอ่าหนังสือ อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น