วันพุธ

Week 2

In class

Communicative competences
1. linguistic
2.sociolinguistics
3.discourse
4.strategic/ pragmatic

แปล

1.พี่สาวคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดี
Your sister can speak English well.

2.บางครั้งอุณหภูมิอาจจะสูงถึง 40 C ในเดือนเมษายน
The temperature can sometimes reach 40 c in April.

3.คุณเอารถฉันไปได้
You can take my car.

4.ช่วยส่งขวดเกลือให้ฉันหน่อย
Can you pass me the salt?

5.เขาวิ่งได้เร็วมาก
He can run very fast.

6.ตอนเขาเป็นเด็ก เขาวิ่งได้เร็วมาก
When he was young, he could run very fast.

7.วันนี้ฉันเจอเธอไม่ได้ แต่พรุ่งนี้อาจจะได้
I can’t see you today but I could see you tomorrow.


Out class

1.เวลาตัดสินอะไร คนเราอาจจะถูกหรือผิดก็ได้
When people judge what might be right or wrong time.

2.เขาใช้ตะเกียบไม่เป็น
He does not use chopsticks.

3.คุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้ เท่าที่คุณอยากอยู่
You are here as the long time as you want to be.wish เป็นกริยา หมายถึง "ปรารถนาดี หรือต้องการ" มีวิธีใช้ดังนี้
1. to wish (someone) to do somethingwish + to + V1เป็นความปรารถนาหรือต้องการ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปได้
- We wish to book some seats for the concert.
- Do you wish to sit here , sir?
- She wishes to go to the party.

2. to wish someone somethingwish + Noun + Nounเป็นความปรารถนาให้ผู้อื่น ได้รับความสุขสำเร็จหรือสิ่งที่ดีงาม
- We wish him all the best.
- I wish you a Happy New Year.
- I wish you success and happiness.
- I wish you a Merry Christmas.
- I wish you the very best of luck.

3. to wish (that) + noun clauseประโยคที่ใช้ตามหลัง wish นั้นเป็นประโยคแสดงสิ่งที่ปรารถนาซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริง
หรือปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่งมีวิธีใช้ ดังนี้

3.1 ความปรารถนาในปัจจุบัน
wish + Past Simple (wish = If only ซึ่งใช้แทนกันได้)
If only- Do you wish you lived in America now?
- I wish I could speak German.
- We wish we weren't so tired.

ประโยคทั้ง 3 ข้างต้นนี้ ความเป็นจริงมิได้เป็นอย่างที่ปรารถนา เมื่อเรานึกถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
เราใช้ "I'm sorry" หรือ "It's a pity" แสดงความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เราใช้ I'm sorry หรือ It's a pity + Present Simple
- Do you wish you lived in America now? (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
(=Are you sorry / Is it a pity you don't live in America now? - ความจริงในปัจจุบัน)
- I wish I could speak German. (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
(= I'm sorry/It's a pity I can't speak German. -- ความจริงในปัจจุบัน)
- We wish we weren't so tired. (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
(= I'm sorry / It's a pity we are so tired. --- ความจริงในปัจจุบัน)

ดังนั้นการใช้ wish ต้องดูว่าเป็นความปรารถนาในปัจจุบัน อดีต หรืออนาคต

3.2 ความปรารถนาในอนาคต
wish + S + would + V1
(If only)

- I wish I could go with you next Sunday. (ถ้าประธานเป็นคนเดียวกัน ใช้ could)
(If only I could go with you next Sunday.)

- I wish Jack would come to my birthday party tomorrow evening.

(= It's a pity Jack won't come.)

- He wishes he could swim.
(=It's a pity he can't swim.)

- She wishes I would go with her.

(=I'm sorry I won't go with her.)

3.3 ความปรารถนาในอดีต
wish + Past Perfect
If onlyเป็นการแสดงความปรารถนาสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงขึ้นมาได้ และตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีต
- I wish you had been here yesterday. ฉันปรารถนาว่าคุณอยู่ที่นี่เมื่อวานนี้
(= It's a pity you weren't here yesterday.) ความเป็นจริงคือเมื่อวานคุณไม่ได้อยู่ที่นี่
- I wish it hadn't rained heavily yesterday. ความปรารถนาเหตุการณ์ในอดีต
(=It's a pity it rained heavily yesterday. ความจริงในอดีต)
- I wish I had worked harder last semester. ความปรารถนาเหตุการณ์ในอดีต
(= It's a pity I didn't work harder last semester. ความเป็นจริงในอดีต)
- If only the weather had been better yesterday. ความปรารถนาในอดีต
(=It's a pity the weather wasn't better yesterday. ความเป็นจริงในอดีต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น