วันพุธ

Week 10

Inclass

Instruction

Imputative = (v1+ ส่วนขยาย)
1. Give me that book. (order )สั่งให้ทำ
2. Pass the jam. (v+complement) (Request) ขอร้อง
3. Turn right at the corner. (in structure) ชี้แนะ
4. Try the smoked salmon. (suggestion) แนะนำ
5. Come around on Sunday. (invitation) เชื้อเชิญ

4C (4 สาระ)
1. Communicationภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. Culture ภาษาและวัฒนธรรม
3.
4.

โครงสร้างของหัวข้อข่าวภาษาไทย 2 แบบ

1. นามวลี (noun phrase)

เช่น NC plant (ในภาษาข่าวแปลว่าโรงงานนิวเคลียร์)
แผนวิจัยวัสดุนิวเคลียร์รับโครงการปรมาณู (ไทยรัฐ)

2. + ประโยค 5 ประเภท

1. ประธาน+ กริยา + กรรม
เช่น น้ำจะท่วมกรุง

2. +ประธาน + กริยา +กริยา + กรรม
เช่น 4 โจรตี

3. +ประโยค + กรรม
เช่น สั่งเตรียมพร้อมตำรวจชายแดนเต็มอัตราศึก

4. ประโยคเดียวเรียงกัน 2 หรือ 3 ประโยค
เช่น ข้าวเปลือกราคาถูก เร่งตั้งมูลภัณฑ์กันชนแก้

5. ขึ้นต้นหัวข่าวด้วยคำว่า “คาด” “ว่า” “ว่ากันว่า” “คาดว่า”

โครงสร้างหัวข่าวภาษาอังกฤษ
หัวข่าวไม่ใช้ (.) เครื่องหมายใช้บ้างคือ “คำถาม” “ตกใจ”

1.นามวลี
1.+ N + Ving
เช่น Export gaining speed

2. +N +Ved
เช่น Thai held in Malaysia

3. +N + Prep.
เช่น Arma cattail in Songkhla

4. N+ to V.P.
เช่น New Fund to ease loan problem

2. ประโยคเดี่ยว
Hopea collapse For Kampuehen

3. รูปประโยคที่ดัดคำพูดมาลง 5 แบบ

-Borg - “คำพูด”

-Borg: “คำพูด”

“คำพูด” -Borg

“คำพูด”, Borg

“คำพูด”, says Borg

แปลหัวข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.ภาอังกฤษ (+N +Ved+ P, +N +V+N)
ภาษาไทย: + กริยา + คำนาม

เช่น Border Police placed on Full alert.
ส่งเตรียมพร้อมตำรวจชายแดนเต็มอัตราศึก

2.ภาษาอังกฤษ ( +N + Ving +P, +N +To V.P)
ภาษาไทย: +คำนาม +กริยา +คำนาม

เช่น Japan willing to buy more rice.
ญี่ปุ่นจะซื้อข้าวเพิ่ม

1.ภาอังกฤษ (N +V+N)
ภาษาไทย: +คำนาม +กริยา +คำนาม

เช่น Meteorology warns of rain, wild sea and strong wind.
อุตุเตือนระวังฝนตก, คลื่นลมแรง

2.ภาษาไทย
ว่า expected
คาดว่า +ประโยค N+ said +To V.
ว่ากันว่า believed

เช่น คาดว่าราคาทองจะเริ่มลด
Gold prices expected to go down.

ตัวอย่างคำศัพท์ในรายงานข่าวภาษาไทย
คำศัพท์ ความหมาย คำเทียบเคียนในภาษาอังกฤษ
ทลาย กำจัดให้หมดไป Destroy
บุก เข้าไป Raid, invade
โวย ฟ้อง Complain
โหด ทารุณ Cruelly

* หัวข่าวจะใช้ present tense และไม่มี (.), a, an, the
* ส่วนของข่าวจะใช้ past tense

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น