วันเสาร์

Week 13

แผนการสอน
แผนการสอนเรื่อง Fruits
สาระสำคัญ การฝึกทักษะการฟัง และการพูดเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ เป็นประจำจะทำให้ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ได้ถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถบอกชื่อผลไม้ที่กำหนดได้ถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ได้ถูกต้อง
4.นักเรียนสามารเขียนชื่อผลไม้ตามที่กำหนดให้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
Vocabulary: apple, papaya, orange, banana, mango, rambutan
Structure: what fruit is it? It is ______.
กระบวนการเรียนรู้
Warm up
1.ครูทักทายนักเรียนพร้อมทั้งนำเสนอเพลง The fruit song ให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนร้องตาม
จากนั้นครูนำสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงว่าเกี่ยวกับอะไร
Presentation
1.ครูนำเสนอบัตรภาพเกี่ยวกับสีต่างๆ ได้แก่ apple, papaya, orange, banana, mango, rambutan ทีละภาพโดยครูออกเสียงให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม 2-3ครั้ง
2.ครูนำเสนอบัตรคำพร้อมกับบัตรภาพ พร้อมทั้งครูนำสะกดคำ ล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม 2-3ครั้ง
Practice
1. ครูให้นักเรียนบอกชื่อผลไม้ตามบัตรคำที่ครูแสดงให้ดูพร้อมทั้งครูติดบัตรคำประกอบ
2.ครูให้นักเรียนฝึกสะกดคำ ออกเสียง และบอกความหมายของผลไม้ที่ครูกำหนดให้ถูกต้อง
3.ครูให้นักเรียนบอกชื่อผลไม้ที่ครูนำมา โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่ม โดยกลุ่มที่1นำสิ่งของขึ้นมาแล้วเป็นคนถามว่า What fruit is it? กลุ่มที่2ตอบว่า It is banana. ถ้าเป็นกล้วย
Production
1.ให้นักเรียนวาดผลไม้ที่ตนเองชอบมา1อย่างพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม
พร้อมทั้งเขียนบรรยายใต้ภาพว่า It is ผลไม้.
สื่อการเรียนการสอน
บัตรภาพสีต่างๆ ได้แก่ apple, papaya, orange, banana, mango, rambutan
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตจากการความสนใจ และการร่วมกิจกรรม
2.สังเกตจากการออกเสียงคำศัพท์ และประโยคสนทนาถาม ตอบ

Lesson plans on Fruits.
Essential skills of listening and talk about different fruits. Regularly make use of the language fluently.
The purpose of learning
1. Students can pronounce words about the fruit accuracy.
2. Students can tell the meaning of the fruit items correctly.
3. Students can spell words about the fruit accuracy.
4. They can write the maening of fruit as specified correctly.
Learning Vocabulary: apple, papaya, orange, banana, mango, rambutan
Structure: what fruit is it? It is ______.
Learning process
Warm up.
1. Teachers greet students and to offer music students listen to The fruit song and sing along to students.
Then the teachers talk about the lyrics about.
Presentation
1.Teachers offer cards with different fruits including apple, papaya, orange, banana, mango, rambutan image individually by the teacher pronounced the students listen. Then students vote by 2-3 times.
2. Teachers offer a card with the graphic card. Teachers spelling Prepaid students to vote by 2-3 time
Practice.
1. Teachers tell students the fruit card display to see the teachers and teachers with ID complement
2. Teachers, students practice spelling words aloud and tell the teacher the meaning of the fruits correctly.
3. Teachers tell students to the meaning of fruits that teachers bring. The students divided into 2 groups. Group 1, and then bring up is that people ask What fruit is it? Group 2 said, It is banana. If it is banana.
Production
1. The students draw their favorite fruit comes with a very beautiful painting.
And to write It is the image under : It is Fruit's name.
Instruction media
Card color such as apple, papaya, orange, banana, mango, rambutan
Measurement and evaluation of learning
1. Observation of interest and activities
2. Observe the word pronunciation. Q & A discussion and sentences

1 ความคิดเห็น: